Przejdź do treści

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa zasady
świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem internetowym monolith46.com.pl, który jest
zarządzany przez Phoenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul.
Plażowa 7, 72-020 Trzebież, NIP: 8513177245, KRS: 0000517393, adres e-mail: biuro@phoenixnawozy.pl.

§2 Definicje

Poniższym określeniom w rozumieniu Regulaminu nadano następujące znaczenia:
1) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
2) Usługodawca – podmiot wskazany w §1,
3) Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna dokonująca lub przejawiająca chęć dokonania z
Usługodawcą czynności prawnych prowadzących do wykonania usług, określonych w
Regulaminie,
4) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia
teleinformatyczne umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przez
Usługodawcę i Usługobiorcę przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami
teleinformatycznymi;
5) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej;
6) Świadczenie usług drogą elektroniczną – realizacja usługi świadczonej bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie
usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości
nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej
7) Usługi – czynności świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, pod adresem elektronicznym,
8) Formularz kontaktowy – dokument w formie elektronicznej wypełniany przez Usługobiorcę
zamieszczony w witrynie internetowej, umożliwiający kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą,
9) Polityka prywatności – dokument regulujący kwestie ochrony danych osobowych przez
Usługodawcę.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Platformą internetową utworzoną przez Usługodawcę w celu umożliwienia korzystania z
  usług świadczonych drogą elektroniczną jest strona internetowa monolith46.com.pl.
 2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest
  zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Treści prezentowane na platformie internetowej pod adresem monolith46.com.pl nie stanowią
  oferty w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującymi, poza wyraźnie
  wskazanymi.
 4. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który to jest opisany w odrębnym
  dokumencie.
 5. Usługobiorca oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem
  faktycznym, oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i
  zobowiązuje się ich przestrzegać.
 6. Korzystanie z treści i materiałów znajdujących się na stronie internetowej wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

§4 Usługi

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem strony internetowej,
  następujące Usługi:
  a) zapewnia możliwość przeglądania zawartości strony internetowej,
  b) umożliwia zapoznanie się z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej
  przez Usługodawcę,
 2. W celu skorzystania z dostępnych Uslug, Usługobiorca powinien posiadać dostęp do sieci
  Internet oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, Edge) w najnowszej
  wersji.
 3. Strona internetowa jest przystosowana do wyświetlania również na urządzeniach
  przenośnych, tj. smartfon, tablet, jeżeli Usługobiorca spełnia warunki określone w ust. 2.

§5 Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do swoich usług poprzez udostępnienie platformy internetowej
  pod adresem monolith46.com.pl.
 2. Usługodawca udostępnia swój adres – email do korespondencji z Usługobiorcą, a także dane
  teeladresowe na stronie internetowej.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi wskazane w §4 Regulaminu.
 4. W stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, Usługodawca ponosi
  odpowiedzialność tylko w przypadku gdy do powstania szkody doszło wskutek umyślnego
  działania Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Usługodawca udziela pomocy Usługobiorcy w zakresie korzystania z funkcjonalności strony
  internetowej.
 7. Usługodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę zapytanie
  lub złożoną reklamację.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy, jest
  Usługodawca.
 2. Usługobiorca przekazuje swoje dane osobowe podmiotowi wskazanemu w §1.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu:
  a) Obsługi zapytań/uwag oraz innych celów określonych w Regulaminie,
  b) realizacji obowiązku prawnego,
  c) realizacji prawnie uzasadnionych celów.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Usługobiorcę, zawartej
  umowy, obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy lub prawnie uzasadnionego celu.
 5. Usługodawca zbiera pliki cookies w tym niezbędne, analityczne i marketingowe.
 6. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne do
  celów wynikających z praw Usługobiorcy, jak i Usługodawcy, chyba że będą one przetwarzane
  wyłącznie do celów archiwalnych albo w interesie publicznym bądź do celów badań
  naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, za pomocą
  odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 7. Usługobiorca podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, z zastrzeżeniem, że niepodanie
  określonych danych może uniemożliwić skorzystanie z funkcjonalności gwarantowanych
  przez Usługodawcę.
 8. W przedmiocie przetwarzania danych osobowych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy
  kontakt drogą elektroniczną pod adresem: biuro@phoenix-nawozy.pl.
 9. Usługobiorca ma prawo otrzymać w pliku PDF dane osobowe, dostarczone Usługodawcy.
 10. Usługobiorca ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania i
  uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym.
 11. Usługobiorca może żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, ograniczenia
  przetwarzania, a także wnieść sprzeciw.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, w szczególności
  gdy Usługobiorca naruszył przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zachowanie
  danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności, ustalenia
  odpowiedzialności Usługobiorcy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
  Usługodawcę.
 13. Realizacja uprawnień Usługobiorcy, o których mowa powyżej, odbywa się za pomocą poczty
  elektronicznej.
 14. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada starań w celu zabezpieczenia
  ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, w
  szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania
  komunikacji (SSL).
 15. Usługodawca informuje organ nadzorczy o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych
  osobowych.
 16. Usługodawca przekazuje dane osobowe Usługobiorcy podmiotom pozostającym w ścisłej
  współpracy ze Usługodawcą, w szczególności dostawcom usług informatycznych, usług
  płatniczych, bankom, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w
  szczególności w razie zmiany funkcjonalności strony internetowej, działalności Usługodawcy
  lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony
  internetowej, poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie nowych
  postanowień Regulaminu oraz postanowień ulegających zmianie.
 4. Usługobiorca zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie na adres
  poczty elektronicznej wiadomości o treści wskazanej w ust. 3.
 5. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić
  o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Oświadczenie o braku zgody na treść Regulaminu poczytuje się za wypowiedzenie umowy o
  świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, który jest
  nieprawidłowy, do którego nie ma dostępu oraz za wynikające z wymienionych faktów
  następstwa.
 8. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy, których realizację rozpoczęto przed
  dokonaniem zmiany.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a
  Usługobiorcą w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego
  regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy ze
  względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a
  Usługobiorcą, który jest Konsumentem, w związku z zawarciem i wykonaniem umów na
  podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część,
  jest sąd właściwy w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Usługodawcą.

  Call Now Button