Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy w ramach
  świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest Phoenix spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Plażowa 7, 72-020 Trzebież, NIP: 8513177245,
  KRS: 0000517393
 2. Usługodawca oświadcza, iż dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państw
  trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Usługodawca udostępnia mail kontaktowy dla Usługobiorców: biuro@phoenix-nawozy.pl.
 4. Znaczenie nadane pojęciom na podstawie §2 Regulaminu znajdują zastosowanie również w
  niniejszej Polityce prywatności i polityce cookies.

§2 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca przetwarza dane Usługobiorców tj. identyfikatory oraz informacje gromadzone
  poprzez pliki cookies, imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Usługodawca przetwarza dane Usługobiorców, korzystających ze strony internetowej, w
  następujących celach:
  a) obsługi zapytań/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji
  umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  b) obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z
  przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  c) technicznych, administracyjnych w związku z koniecznością zapewnienia
  bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz jego administrowaniem, a podstawą
  przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony
  danych;
  d) analitycznych i statystycznych – a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony
  interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na
  prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców, poprawy funkcjonalności;
  e) prowadzenia korespondencji e-mail między Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z
  działalnością gospodarczą Usługodawcy, a podstawą przetwarzania jest prawnie
  uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością
  gospodarczą przez Usługodawcę,
  f) dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania
  jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f)
  RODO, w związku z ochroną jego praw.
  g) marketingowych, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
  Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego
  praw.
  h)
 3. Dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy, na podstawie zgody, w wyniku realizacji
  obowiązku prawnego oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, o czym
  mowa w przepisie art. 6 ust. 1 lit. b) c), f) RODO.
 4. Podanie danych przez Usługobiorcę w ramach wysyłania zapytania jest wymogiem
  umownym. Usługobiorca jest uprawniony do ich podania, a ewentualne niepodanie danych
  uniemożliwi realizowanie usług.
 5. Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu
  o przepis art. 6 ust. 1 lit c) uniemożliwi wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na
  Usługodawcy.
 6. Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu
  o prawnie uzasadniony interes, uniemożliwi realizowanie przez Usługodawcę tychże prawnie
  uzasadnionych interesów.

§3 Odbiorcy danych

 1. Usługodawca w niezbędnym zakresie przekazuje dane osobowe Usługobiorcy zewnętrznym
  podmiotom, w szczególności dostawcy usług informatycznych, usług płatniczych, bankom, a
  także podmiotom świadczącym usługi księgowe.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych Usługobiorcy właściwym
  organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie w tym przedmiocie, zgodnie z
  przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umowy powierzenia danych
  osobowych, o której mowa w przepisie art. 28 ust. 3 RODO.
 4. Usługodawca prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr ten
  zawiera:
  a) imię i nazwisko, a także dane kontaktowe Usługodawcy,
  b) cele przetwarzania danych osobowych,
  c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
  d) podmiotów, którym przekazano dane osobowe Usługobiorcy,
  e) informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego,
  f) planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
  g) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

§4 Uprawnienia Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo do stałego dostępu do swoich danych osobowych. Usługobiorca ma
  prawo do sprostowania umieszczonych danych osobowych na podstawie przepisu art. 16
  RODO.
 2. Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych na podstawie przepisu art.
  17 RODO.
 3. Przepis §4 ust. 2 nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne na
  podstawie przepisu art. 17 ust 3 lit. e) RODO
 4. Usługobiorca ma prawo uzyskać potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych,
  informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, a także informacji o źródłach
  pozyskania danych, jeżeli nie zostały one uzyskane od Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez
  Usługodawcę, zgodnie z przepisem art. 18 RODO.
 6. Usługobiorcy służy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
  osobowych, zgodnie z przepisem art. 21 RODO.
 7. Usługobiorca ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  jeżeli uzna, iż doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Bez uszczerbku dla prawa wskazanego w ust. 8, Usługobiorca, na podstawie przepisu art. 79
  ust. 1 RODO ma prawo do dochodzenia przysługujących uprawnień na drodze sądowej.
 9. Usługobiorca ma prawo otrzymać od Usługodawcy, w pliku PDF, dane osobowe, dostarczone
  uprzednio Usługodawcy.
 10. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca jest zobowiązany przekazać dane osobowe, w formie
  określonej w ust. 10, innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa powszechnie
  obowiązującego.
 11. Uprawnienia, o których mowa §4, z wyjątkiem ust. 8 – 9 Usługobiorca realizuje za pomocą
  poczty elektronicznej, poprzez wskazanie swojego żądania w wiadomości e-mail.
  Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie ustosunkować się do żądania Usługobiorcy.

§5 Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres nie
  dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane, w myśl przepisu
  art. 5 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE, co do zasady przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 2. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe. Odbywa się to w szczególności poprzez
  szyfrowanie, używanie bezpiecznego protokołu, pseudonimizację, zapewnianie poufności,
  integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług przetwarzania, zdolność do
  szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich oraz regularne
  ocenianie skuteczności środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo.
 3. Usługodawca dba, by dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny, dostęp do nich
  miały jedynie osoby upoważnione, w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań.
 4. Usługodawca informuje organ nadzorczy o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa
  dotyczących danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 33 RODO. Usługodawca
  dokumentuje naruszenia ochrony danych osobowych.
 5. Usługodawca zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, zgodnie z
  przepisem art. 34 RODO.
 6. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorcy osobom trzecim, z
  zastrzeżeniem §3 ust. 1, ust. 2.

§6 Polityka cookies

 1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies oraz innych podobnych technologii – rozumie
  się przez to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, w
  szczególności pliki z nazwą strony internetowej, czasem przechowywania na urządzeniu
  końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies służą do korzystania z serwisu internetowego.
 3. Usługodawca poprzez pliki cookies otrzymuje informacje dotyczące przeglądarki,
  oprogramowania oraz urządzenia końcowego.
 4. Usługodawca zamieszcza na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskuje do nich
  dostęp.
 5. W ramach serwisu stosowane są:
  a) cookies „niezbędne”: są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony
  internetowej;
  b) cookies „analityczne”: Umożliwiają zweryfikowanie liczby wizyt na stronie
  internetowej w celu poprawiania wydajności strony internetowej. Na ich stosowanie
  wymagana jest zgoda Usługobiorcy;
  c) Cookies „marketingowe”: pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści
  reklamowych do zainteresowań Usługobiorcy. Mogą być instalowane przez podmioty
  zewnętrzne. W oparcie o nie jest konstruowany profil zainteresowań Usługobiorcy. Nie
  przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę
  internetową i urządzenie. Na ich stosowanie wymagana jest zgoda Usługobiorcy;
 6. Poniżej znajduje się wykaz podmiotów zewnętrznych stosujących pliki cookies w serwisie
  internetowym, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy:
  a) Google;
  b) Google Analitycs;
  c) GoogleAds;
  d) Google Tag Manager;
  e) Google Ireland Ltd;
  f) Meta;
  g) YouTube.
 7. Usługobiorca ma możliwość zmiany ustawień plików „cookies” w odpowiedniej zakładce na
  stronie internetowej.
Call Now Button