Przejdź do treści

Jak działa inhibitor ureazy?

W czym tkwi sekret Technologii Nawożenia Phoenix’a? Przede wszystkim w skutecznym ograniczaniu strat azotu. Dzięki niemu Twoje uprawy otrzymują go więcej, środowisko mniej, a inwestycja w zakup nawozu azotowego jest jeszcze bardziej opłacalna. Zatem przeanalizujmy jak działa inhibitor ureazy i jak dokładnie wpływa on na Twoje plony.

moNolith46® jest unikalną ciekłą kompozycją z NBPT stosowaną do powlekania granul mocznika lub mieszania z roztworami saletrzano-mocznikowymi (rsm). Jako inhibitor ureazy, stabilizuje azot i ograniczania ulatniania się amoniaku do momentu wystąpienia deszczu.

Dlaczego nie należy bagatelizować strat azotu?​

Rysunek ilustruje co dzieje się z większością nawozów opartych na moczniku po ich zastosowaniu

Ponieważ im więcej Twoje rośliny otrzymają azotu, tym wyższy uzyskasz plon. Dlatego tak niezwykle istotne jest nawożenie upraw w sposób, który minimalizuje jego straty. Ten rysunek ilustruje, co dzieje się z większością nawozów opartych na moczniku po ich zastosowaniu.

Masz pytania?

Mikroorganizmy obecne w glebie wytwarzają enzym zwany ureazą. Enzym ten w zetknięciu z mocznikiem powoduje wydzielanie się azotu w postaci gazowego amoniaku. Ta strata azotu z mocznika w formie amoniaku określana jest jako ulatnianie się amoniaku. Rozkład mocznika rozpoczyna się natychmiast po jego zetknięciu z glebą.

Do najważniejszych należą:

  • dawka zastosowanego nawozu i sposób jego wysiania,
  • rodzaj pokrywy roślinnej i obecność resztek pożniwnych
  • temperatura gleby i powietrza,
  • zawartość wilgoci w glebie,
  • odczyn gleby,
  • jej pojemność buforowa i zdolności wymiany kationów.


Co najistotniejsze, szybkość ulatniania się amoniaku z nawozów na bazie mocznika jest największa zaraz po ich zastosowaniu. Większość strat amoniaku występuje w okresie od 2 do 4 dni, a nawet wcześniej na glebach o wysokim pH.

Obieg azotu - jak działa inhibitor ureazy


W unikalnej kompozycji rozpuszczalników opatentowanych przez Phoenix’a, rozpuszcza się N-(n-butyl triamid kwasu tiofosforowego (NBPT). Powstały roztwór nanosi się na granule mocznika lub miesza z roztworami mocznika i saletry amonowej.
Aktywność NBPT jako inhibitora ureazy odkryto w latach 80-tych. Wiele przeprowadzonych w ostatnich 25 latach badań potwierdza fakt, że jest on najskuteczniejszym dostępnym na rynku inhibitorem.

Wykres Porównanie strat amoniaku

Wykres przedstawia wyniki polowych badań porównawczych pomiaru ulatniania się amoniaku z mocznika niestabilizowanego i stabilizowanego mocznika Phoenix’a o nazwie moNolith46®. Z zamieszczonych danych wynika, że moNolith46® – mocznik powleczony inhibitorem ureazy NBPT zmniejszył straty ulatniania się amoniaku o więcej niż 70 % w warunkach doświadczenia polowego.

Jak działa inhibitor ureazy wyjaśnia rys. "Porównanie strat azotu"
Tabela: Plon w zależności od dawki i rodzaju zastosowanego nawozu azotowego

W tabeli przedstawiono wyniki polowych badań nad wysokością plonów pszenicy w zależności od dawki i rodzaju użytego nawozu azotowego. Badania te przeprowadzono w ODR Szepietowo/Polska. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na możliwość znaczącego wzrostu plonu, gdy zamiast mocznika niestabilizowanego stosuje się mocznik stabilizowany moNolith46®. Uzyskany wzrost plonów i ich jakość jest porównywalna z plonami uzyskanymi przy nawożeniu saletrą amonową.

Przyjrzyjmy sie publikacji brytyjskiego ministerstwa rolnictwa (Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA)), zatytułowanej Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Dotyczących Ograniczania Emisji Amoniaku, opublikowanej 27 lipca 2018 roku. Zalecane są w niej następujące sposoby ograniczania emisji w trakcie stosowania nawozów mineralnych zawierających mocznik. Przede wszystkim szybkie wprowadzenie nawozów mocznikowych w głąb gleby. (>50% obniżka emisji amoniaku w przypadku nawozów stałych i >80 % obniżka w przypadku iniekcji nawozów ciekłych). Ponad to wszędzie tam gdzie to możliwe należy stosować mocznik z inhibitorem ureazy. (70% średnia obniżka strat amoniaku w przypadku mocznika stałego i 40% średnia obniżka emisji w przypadku rsm-u). Inhibitory ureazy opóźniają rozkład mocznika do momentu, aż woda opadowa rozpuści go i wprowadzi w głąb gleby.


Identyczne sposoby ograniczania emisji amoniaku wymienia opracowany przez polskie ministerstwo rolnictwa „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej w Zakresie Zmniejszania Emisji Amoniaku” opublikowany 12 sierpnia 2019 roku. Także wspólne badania Teagasc i AFBI wskazały praktyczne sposoby zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przy równoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu produkcji rolnej i przy zmniejszonych nakładach finansowych.

Przede wszystkim dlatego, że inhibitor ureazy moNolith46®_Żółty jest łatwy w użyciu i nie wymaga specjalnych urządzeń do jego stosowania. Co nie bez znaczenia – jest to dodatek niskokosztowy i w pełni kompatybilny z nawozami azotowymi i środkami ochrony roślin. Można go nanosić na powierzchnię granul mocznika, bądź mieszać z roztworem saletrzano-mocznikowym, które to nawozy są najpowszechniejszymi i najbardziej efektywnymi źródłami azotu. moNolith46®_Żółty pozwala utrzymać więcej azotu w glebie poprzez zmniejszenie strat azotu, spowodowanych ulatnianiem się amoniaku. Zwiększona dostępność azotu pomaga w uzyskaniu wyższych plonów, poprawiając w ten sposób efektywność inwestycji w nawóz.

Stosuj skuteczny nawóz

Czas na wnioski. Podsumowując, doświadczenia polowe i badania laboratoryjne kierują naszą uwagę na ryzyko znaczących strat azotu. Dotyczy ono stosowania nawozów zawierających mocznik, wysiewanych bezpośrednio na powierzchnie gleby. Straty te są szczególnie intensywne w przypadku pokrycia gleby darnią lub resztkami pożniwnymi.
moNolith46®_Żółty jest roztworem inhibitora ureazy zmniejszającym straty azotu w postaci amoniaku. W rezultacie zatrzymasz azot z nawozu na dłużej w glebie, do momentu rozpuszczenia mocznika przez deszcz i wprowadzenia go w głąb profilu glebowego. Tym sposobem nawóz będzie dłużej dostępny dla roślin, co zapewni Tobie wyższe i lepsze jakościowo plony.

Call Now Button